Promotion of Access to Information Act 2 of 2000 SECTION 14 PAIA Manual

Section 32 of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996 (No.108 of 1996) states that
everyone has the right to access information held by public bodies and information that is held
by private bodies to protect any of their constitutional rights. Section 32 also describes
regulations that must be enacted which would give effect to the right of access to information by
describing the ways in which information from public and private bodies could be accessed and
by providing further information on the grounds under which a public and private body could
refuse access to information.

read more

Nawu Wo Hlohlotela Ku Nyikiwa Ka Rungula Wa 2 of 2000 Buku Ya Swiletelo XIYENGE XA 14 XA PAIA

Xiyenge xa 32 xa Vumbiwa bya Riphabliki ra Afrika Dzonga, 1996 (No.108 of 1996) xi vula
leswaku vanhu hinkwavo va ni mfanelo yo kombela rungula leri khomiweke hi swivandla swa
hulumendhe ni rungula leri khomiweke hi swivandla leswi nga riki swa hulumendhe leswaku va
sirhelela timfanelo tin’wana ni tin’wana ta vona ta vumbiwa. Xiyenge 32 xi tlhela xi hlamusela
milawu leyi faneleke yi simekiwa leyi nga ta endla leswaku mfanelo yo kombela rungula yi tirha
hi ku hlamusela tindlela leti rungula leri nga eka swivandla swa hulumendhe ni le ka swivandla
leswi nga riki swa hulumendhe ri nga kumiwaka ha tona swin’we ni ku hlamusela leswi
engetelekeke malunghana ni swivangelo leswi ha swona swivandla swa hulumendhe ni leswi
nga riki swa hulumendhe swi nga alaka ku va nyika rungula.

read more

Molao wa Thotloetso ya go Newa Tshedimosetso (wa bo 2 wa ka 2000) KAROLO 14 ya Mmanuale wa PAIA

Karolo 32 ya Molaotheo wa Repaboliki ya Aforika Borwa, wa ka 1996 (No.108 wa ka 1996) e tlhalosa gore mongwe le mongwe o na le tshwanelo ya go newa tshedimosetso e e tshwerweng ke ditlamo tsa puso le tshedimosetso e e tshwerweng ke ditlamo tsa poraefete go sireletsa ditshwanelo dipe tsa bone tsa Molaotheo. Karolo 32 gape e tlhalosa melawana e e sa tshwanetseng go tlhomiwa e e tla dirang gore go kgonege go newa tshedimosetso ka go tlhalosa ditsela tse ka tsone tshedimosetso e e tswang kwa ditlamong tsa puso le tsa poraefete e ka bonwang ka gone le go tlamela ka tshedimosetso go ya pele ya mabaka a go gana ga setlamo sa puso kgotsa sa poraefete go ntsha tshedimosetso.

read more

Molao wa 2 wa 200 wa Tlhohleletšo ya go Hwetša Tshedimošo KAROLO 14 ya Sengwala sa PAIA

Karolo 32 ya Molaotheo wa Afrika Borwa wa 1996 (No.108 wa 1996) e hlalosa gore motho yo
mongwe le yo mongwe o na le tokelo ya go hwetša tshedimošo yeo e swarwago ke makgotla a
setšhaba le tshedimošo yeo e swarwago ke makgotla a ka sephiring go šireletša ditokelo dife
goba dife tša bona tša semolao. Karolo 32 e hlalosa le melao yeo e swanetšego go dirwa yeo
e swanetšego go bontšha tokelo ya go fihlelela tshedimošo ka go hlalosa mokgwa woo
tshedimošo ya go tšwa go makgotla a setšhaba goba a sephiri e ka fihlelelwago ka wona le ka
go nea tshedimošo e oketšegilego maemong ao go ona lekgotla la setšhaba le la sephiri a ka
ganago go nea tshedimošo.

read more

UMthetho 2 Ka-2000 Wokugqugquzelwa Kokufinyelela Olwazini Incwajana Ye-PAIA ISIGABA 14

IsiGaba 32 soMthetho Sisekelo WeRiphabhuliki YaseNingizimu Afrika, ka-1996 (No.108 of
1996) sithi wonke umuntu unelungelo lokufinyelela olwazini oluphethwe izindikimba
zomphakathi nasolwazini oluphethwe izindikimba zangasese ukuze avikele noma ngabe imaphi
amalungelo akhe awanikwa umthetho sisekelo. IsiGaba 32 sibuye sichaze imithethonqubo
okumelwe ishaywe eyolenza lisebenze ilungelo lokufinyelela olwazini ngokuchaza izindlela
olungafinyelelwa ngazo ulwazi oluphethwe izindikimba zomphakathi nezangasese
nangokuhlinzeka ngolwazi olwengeziwe mayelana nezizathu indikimba yomphakathi
neyangasese engakwenqabela ngazo ukufinyelela olwazini.

read more